Phụ tùng khác

Vòng kẹp, ống nylon, vv

Vòng kẹp, piFLOW®p, hoàn thành

Thiết kế vệ sinh. Phụ tùng.