Vòng kẹp, piFLOW®p, hoàn thành

  • Thiết kế vệ sinh.
  • Phụ tùng.